Addiction Severity Index

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med missbruks- eller beroendeproblem. Genom strukturerad utredning, behandlingsplanering, uppföljning och systematik ökar möjligheterna till positiva och långvariga behandlingseffekter, men också förutsättningarna för bättre livskvalitet för berörda klienter inom missbruksvården. Klienten är delaktig på så sätt att han eller hon själv skattar sin oro och sitt hjälpbehov utifrån standardiserade skalor. Intervjuaren skattar därefter hjälpbehoven utifrån klientens svar och dessa presenteras i en obligatorisk återkoppling. Intervjun leder till en vårdplan.

ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. 

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper i den praktiska användningen av ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI Återkoppling samt god förståelse för användningen av ASI-metoden på såväl individ- som verksamhetsnivå.

Utbildningen är fördelade på fyra utbildningstillfällen 2+1+1, och innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar. Under perioden mellan dag 2 och dag 3 skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju + återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning.

Ulf Kassfeldt har själv arbetat med ASI kliniskt under flera år och är sedan 2013 utbildad ASI utbildare av socialstyrelsen.

Se under aktuellt för kommande utbildningar, eller kontakta oss för ett eget upplägg för din organisation.